Tuyên Bố Trách Nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

  • Nội dung này trên trang web này đã được soạn thảo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư, hoặc được hiểu là một khuyến nghị để tham gia vào các giao dịch đầu tư, hoặc được sử dụng để đề xuất một chiến lược đầu tư đối với bất kỳ công cụ tài chính nào hoặc tổ chức phát hành của chúng.
  • Tất cả nội dung trên website này không được sử dụng làm cơ sở để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Đây chỉ đóng vai trò là tài liệu cung cấp thông tin. Giao dịch tài sản kỹ thuật số liên quan đến rủi ro và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư. Do đó, hãy luôn đảm bảo thực hiện nghiên cứu chuyên sâu trước khi tham gia hoặc đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào.
  • Trang Web này không liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ tư vấn về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào.
  • Thông tin trong trang web này dựa trên các nguồn được coi là đáng tin cậy, nhưng không được đảm bảo là chính xác hoặc đầy đủ 100%.
  • Bất kỳ ý kiến ​​hoặc ước tính nào được trình bày ở đây phản ánh một phán quyết được đưa ra kể từ ngày này và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
  • RR24h.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc do hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng ấn phẩm / thông tin liên lạc, hoặc nội dung trên website.